บริการวางแผนภาษี

บริการวางระบบด้านภาษี จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร


บริการวางระบบด้านภาษี 

 • จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 
 • วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ 
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร 
 • สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ 
 • คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร 
 • จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมน่ำส่งสำนักงานประกันสังคม 
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร 


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริงและเที่ยงตรงในการดำเนินงาน
 • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น
 • ลดความซ้ำซ้อนในการออกเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

มือถือ : 061-3934645
มือถือ : 084-8789787
โทร    :  02-0288713
ไอดีไลน์ : @lntaccount
เว็บไซต์  : https://www.lntaccount.com/


เพิ่มเพื่อนNo comments: