สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก นครศรีธรรมราช
สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก นครศรีธรรมราช


ค่าบริการ รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ราคาถูก 1,000 บาท (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย)

ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย
  • เอกสารการลงบัญชีทั่วไป
  • ลงสมุดรายวัน ซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อขายกรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
  • จัดทำ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน (รายปี)
  • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
  • จัดทำ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่ง บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing)
  • พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
งานจดทะเบียน

1. บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2. บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
3. บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
4. บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการ
5. บริการอื่นๆ
- คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง
- เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน
- เพิ่มวัตถุประสงค์
- เปลี่ยนแปลงที่อยู่
- แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท
6. บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ประกันสังคม
- บริการจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง


สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก นครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี นครศรีธรรมราช

446/3 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

มือถือ 089-4487354

ไลน์ไอดี : maew-focus
No comments: