สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านฉาง

สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านฉางสำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านฉาง

ค่าบริการ รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี  ราคาถูก (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย)


ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย 
  2. เอกสารการลงบัญชีทั่วไป  
  3. ลงสมุดรายวัน ซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป 
  4. จัดทำรายงานภาษีซื้อขายกรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30  
  5. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา  
  6. จัดทำ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน (รายปี)  
  7. ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa) 
  8. จัดทำ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่ง  บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) 
  9. พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคาถูก ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านฉาง


 งานจดทะเบียน 

  1. บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  2. บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
  3. บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
  4. บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการ 
  5. บริการอื่นๆ
       - คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง
       - เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน
       - เพิ่มวัตถุประสงค์
       - เปลี่ยนแปลงที่อยู่
       - แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท
  6. บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ประกันสังคม
       - บริการจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านฉาง
ติดต่อคุณสุปัญญา
มือถือ 095-120-2207, 081-588-5480, 098-838-1329

LINE ID : su28112524

 

 

 

 

 

 

 


No comments: