ภ.ง.ด.50 กับ ภ.ง.ด.51 คือ อะไร

ภ.ง.ด.50

ภ.ง.ด.51


ภ.ง.ด.50 กับ ภ.ง.ด.51 คือ อะไร 


              ภ.ง.ด.50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประจำปี ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
         ใช้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม

ภ.ง.ด.50


             ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครึ่งปี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
        ใช้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามมาตรา 67 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และชำระภาษีภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี หรือในกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนให้คำนวณภาษีจากรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และชำระภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน 

 ภ.ง.ด.51

 ที่มา : กรมสรรพากร 


No comments: