ภงด.1 กับ ภงด.1ก คืออะไร

ภงด.1

ภงด.1ก


ภงด.1 กับ ภงด.1ก คืออะไร ต่างกันอย่างไร

          ภงด. 1 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) และ ( 2 ) ผู้รับเงินได้คนใด มีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้ กำหนดยื่นภายใน  7  วันของเดือนถัดไป 


ภงด.1

          ภงด. 1ก  คือ การสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 54 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตาม หรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก ( ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก ) โดยจะยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง


ภงด.1ก
>>> บริการของ สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี


>>> บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชี บัญชีรายเดือน รายปี   
>>> บริการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าค้า  
>>> บัญชีแฟรนไชส์ เปิดสำนักงานบัญชีNo comments: